Polityka dotycząca Cookies www: kartki-zyczenia.pl

Co to są Cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze przez witryny, które odwiedzasz. Są one szeroko stosowane w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania stron internetowych lub ich bardziej efektywnego działania, ale również dostarczania określonych informacji właścicielom witryny.

Jak i dlaczego korzystamy z Cookies?

Korzystamy z Cookies w celu udoskonalenia funkcjonalności naszych stron internetowych oraz lepszego zrozumienia w jaki sposób osoby odwiedzające nasze strony korzystają z nich oraz narzędzi i usług na nich oferowanych. Przechowywanie plików Cookies na Twoim komputerze pozwala nam w łatwy sposób spersonalizować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, a kolejną uczynić jeszcze przyjemniejszą. Nie używamy Cookies do gromadzenia danych osobowych takich jak Twoje imię i nazwisko, email, ip jednak możemy powiązać informacje z plików Cookies z danymi osobowymi zbieranymi od Ciebie za pomocą innych środków (np. ogólna rejestracja internetowa).

Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące Cookies?

W każdej chwili możesz dokonać zmian w swoich ustawieniach dotyczących Cookies (np. w celu otrzymywania powiadomienia, gdy pliki Cookies są przesyłane na Twój komputer). Aby to zrobić, przejdź do zakładki "Prywatność" w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Lokalizacja ustawień dotyczących plików Cookies może być różna w zależności od rodzaju używanej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat, skorzystaj z pliku pomocy w swojej przeglądarce, lub skontaktuj się z dostawcą używanego przez siebie oprogramowania. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików Cookies w swojej przeglądarce możesz nie być w stanie zarejestrować się na naszych stronach internetowych lub korzystać z innych funkcjonalności wymagających rejestracji lub zbierania informacji.

Wszelkie zmiany ustawień Cookies dla tej witryny zostaną zapisane, do czasu gdy zdecydujesz się na wprowadzenie kolejnych zmian. Pamiętaj, w każdej chwili możesz powrócić do tej strony klikając na "Polityka Cookies" w stopce każdej podstrony naszego serwisu.

Jaki rodzaj Cookies jest używany?

Podczas wizyty na tej stronie, używane są następujące pliki Cookies:

Niezbędne Cookies

Są to pliki absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony. Bez nich strona nie będzie działała poprawnie.

Funkcjonalne Cookies

Są to pliki umieszczane w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej. Cookies mogą również zapamiętywać przedmioty umieszczone w koszyku podczas wcześniejszej wizyty w sklepie internetowym. Korzystanie z funkcjonalnych Cookies może więc pomóc nam dostosować tę stronę do Twoich indywidualnych preferencji oraz zaoszczędzić Ci czasu w przypadku konieczności ponownej rejestracji, logowania, ponownego wprowadzania danych do formularzy lub próby uzyskania dostępu do sekcji członków dostępnych tylko dla zalogowanych użytkowników. Na niektórych stronach internetowych Cookies pozwalają nam przechowywać Twoje ulubione przepisy, aktywności, punkty lub osiągane wyniki. Możemy również korzystać z Cookies w celu uniemożliwienia nieletnim użytkownikom podejmowania niektórych działań na naszych stronach.

Cookies generowane przez witrynę

Są to pliki określone tylko przez tę witrynę i tylko przez nią mogą być odczytywane.

Cookies podmiotów zewnętrznych

Są to pliki określone przez strony trzecie, których używamy do różnych usług (np. analizy witryny lub reklamy).

Polityka dotycząca prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest "NETPLUS" operator internetowej strony informacyjnej dostępnej pod adresem kartki-zyczenia.pl, zwanym dalej 'Administrator'

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas: admin@kartki-zyczenia.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na stronie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne informowania o zmianach, nowościach jak i korespondencja z administracją:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, zgłoszeniowy)
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu kartki-zyczenia.pl, którym jest:

- monitorowanie aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, na kartki-zyczenia.pl (tylko adres IP)
- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników między innymi pod kątem funkcjonalności tego serwisu informacyjnego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
- prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności tego serwisu informacyjnego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy.
- prowadzenie analiz statystycznych

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe (Numer sesji SID) w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www. Bez tej zgody niektóre funkcje strony będą działały błędnie a zalogowanie będzie niemożliwe.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie informując nas o tym drogą mailową. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych podczas rejestracji:

Jakie dane osobowe są obowiązkowe podczas rejestracji?

Adres e-mail, pseudonim. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec kartki-zyczenia.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez kartki-zyczenia.pl, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

- Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

- Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas świadczenia usług, które zamówiłeś, a także po ich zakończeniu przez okres 30 dni (w tym czasie jest możliwość zmiany Twojej decyzji o przywróceniu świadczenia usługi)

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie (z wyjątkiem plików cookies) oraz nie dokonujemy profilowania.

Cookie Policy for www

What are Cookies?

Cookies are small text files placed on your computer by websites you visit. They are widely used to make websites work or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

How and why do we use Cookies?

We use Cookies to improve the functionality of our websites and to better understand how visitors use them and the tools and services offered. Storing Cookies on your computer allows us to easily personalize your visit to our website and make your next visit even more enjoyable. We do not use Cookies to collect personal data such as your name and surname, email, IP; however, we may link information from Cookies with personal data collected from you by other means (e.g., general web registration).

How can I change my Cookie settings?

You can change your Cookie settings at any time (e.g., to receive a notification when Cookies are sent to your computer). To do this, go to the "Privacy" tab in your web browser settings. The location of Cookie settings may vary depending on the type of web browser you use. For detailed information, use the help file in your browser or contact your software provider. Remember, if you decide to disable Cookies in your browser, you may not be able to register on our websites or use other features that require registration or information gathering.

Any changes to Cookie settings for this site will be saved until you decide to make further changes. Remember, you can return to this page at any time by clicking on "Cookie Policy" in the footer of each subpage of our service.

What type of Cookies are used?

During your visit to this site, the following Cookies are used:

Essential Cookies

These are absolutely necessary for the site to function. Without them, the site will not operate correctly.

Functional Cookies

These are placed to improve the functionality of the website. Cookies may also remember items placed in your shopping cart during a previous visit to an online store. Using functional Cookies can thus help us customize this site to your individual preferences and save you time when you need to re-register, log in, re-enter data into forms, or try to access member-only sections. On some websites, Cookies allow us to store your favorite recipes, activities, points, or achievements. We may also use Cookies to prevent minors from taking certain actions on our sites.

Site-generated Cookies

These are files defined only by this site and can only be read by it.

Third-party Cookies

These are files set by third parties whose services we use for various services (e.g., site analysis or advertising).

Privacy Policy

Who is the administrator of your personal data?

The administrator, i.e., the entity deciding how your personal data will be used, is "NETPLUS" the operator of the online information site available at kartki-zyczenia.pl, hereafter referred to as 'Administrator'

How to contact us for more information about the processing of your personal data?

Write to us: admin@kartki-zyczenia.pl

Where did we get your data?

We received it from you during registration on the site.

What is the purpose and legal basis for processing your personal data?

We process your personal data because it is necessary to inform you about changes, news, and correspondence with the administration:
- enabling the provision of services electronically
- handling inquiries that you send to us (e.g., via a contact form, report form)
- contacting you, including for purposes related to the provision of services.

We also process your personal data for the purposes indicated below, based on the legally justified interest of kartki-zyczenia.pl, which is:

- monitoring activity and that of all other users, including searching for keywords, on kartki-zyczenia.pl (only IP address)
- monitoring your activity and that of all other users in terms of the functionality of this information service, improving the performance of services, or estimating the main interests and needs of visitors.
- conducting research and analyses, including in terms of the functionality of this information service, improving the performance of services, or estimating the main interests and needs of visitors.
- handling your requests submitted in particular through the contact form.
- conducting statistical analyses

If you agree, we process your personal data (Session ID number) for the purpose of:

saving data in cookies, collecting data from websites. Without this consent, some features of the site will not function properly and logging in will be impossible.

Can I withdraw consent to data processing?

You can withdraw consent to the processing of personal data at any time by informing us by email. We will process your personal data until you withdraw your consent.

Do you need to provide us with your personal data?

We require you to provide the following personal data during registration:

What personal data is mandatory during registration?

Email address, nickname. Apart from these cases, providing your data is voluntary.

What rights do you have regarding kartki-zyczenia.pl in terms of processed data?

We guarantee the fulfillment of all your rights arising from the General Data Protection Regulation, i.e., the right to access, rectification, and deletion of your data, restriction of processing, the right to data portability, not to be subject to automated decision-making, and also the right to object to the processing of your personal data.

You can exercise these rights when:

- in relation to the request for rectification of data: you notice that your data are incorrect or incomplete.
- in relation to the request for deletion of data: your data will no longer be necessary for the purposes for which they were collected by kartki-zyczenia.pl, you withdraw your consent to data processing, you object to the processing of your data, your data are processed unlawfully, data should be deleted to comply with a legal obligation,
- in relation to the request for restriction of processing of data: you notice that your data are incorrect - you may request restriction of processing of your data for a period allowing us to verify the accuracy of these data, your data are processed unlawally but you do not want them to be deleted; your data will no longer be needed by us but may be needed by you to assert or defend claims; or you object to data processing - until it is determined whether the legally justified grounds on our side are overriding in relation to the basis of the objection;
- in relation to the request for data portability: the processing of your data is based on your consent or a contract with you and when such processing is carried out by automated means.

- You have the right to lodge a complaint regarding the processing of your personal data by us to the supervisory authority, which is the General Data Protection Inspector (address: General Data Protection Inspector, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).

In what situations can you object to the processing of your data?

You have the right to object to the processing of your personal data when:
- the processing of your personal data is based on a legally justified interest or for statistical purposes, and the objection is justified by the particular situation you find yourself in,
- your personal data are processed for direct marketing purposes, including profiling for this purpose.

How long do we keep your personal data?

- We keep your personal data for the duration of the services you have ordered, and also after their completion for a period of 30 days (during this time you may change your decision to restore the provision of the service)

Do we process your personal data automatically (including through profiling) in a way that affects your rights?

No, we do not process your data automatically (except for cookies) nor do we engage in profiling.


Jak stworzyć kartkę? Kontakt Privacy policy